ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

07.02.2022

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Multi-Services, salg og levering af serviceydelser til erhvervskunder, i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Betingelserne er gensidigt bindende for Multi-Services og kunden, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Ændringer af betingelser fremsat af kunden, skal aftales skriftligt mellem Multi-Services og kunden. Multi-Services er ikke bundet af vilkår fremsat af kunden, som ikke i forvejen er godkendt og aftalt.


1. Aftalegrundlag:

Betingelserne udgør sammen med Multi-Services tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Multi-Services salg og levering af serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Multi-services udgør ikke en del af aftalegrundlaget. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Tilbud er gældende 3 måneder fra tilbuddets dato. Såfremt kunden ønsker særlige specifikationer og/eller ændringer af tilbud/aftalegrundlag, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Alle tilbud forudsætter levering af service inden for normal arbejdstid (kl. 07.00-16.00 på hverdage) medmindre andet er anført i aftalegrundlaget.


2. Accept af tilbud

Tilbud/samarbejdsaftale er først gældende, når kunden skriftlig, herunder elektronisk, har accepteret tilbuddet, og Multi-Services skriftligt, herunder elektronisk, har bekræftet modtagelsen af accept. Herefter kan ordren ikke annulleres, udsættes eller ændres af kunden uden skriftlig accept fra Multi-Services. Der kan påløbe omkostninger i forbindelse med omlægning af indgået aftale. Eventuelle skriftlige ændringer af aftalen som måtte indgås efter endelig accept, skal ske skriftligt.


3. Priser

Priser indeholdt i samarbejdsaftaler erlægges månedsvis bagud og er eksklusive moms og/eller andre afgifter. Herudover reguleres vederlaget årligt, 1. marts.Priser på ad hoc, og enkeltstående opgaver erlægges efter opgavens afslutning og er eksklusiv moms og/eller andre udgifter. Priserne er baseret på de råvarepriser, tilskud, valutakurser, toldsatser, overenskomster m.v., der er gældende på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet. I tilfælde af væsentlige ændringer i sådanne, forbeholder Multi-Services sig ret til at foretage tilsvarende justeringer og ændringer af priserne.


4. Betalingsvilkår

Betalingsbetingelserne er anført i Samarbejdsaftalen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført, forfalder betaling 8 dage efter fakturadato. Fra forfaldstid tilskrives renter med 1,5 % pr. måned. Hvis Kundens betalingsevne efter Multi-Services skøn forringes væsentligt, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.


5. Force majeure

Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalegrundlag er umulig, ognår dette helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Multi-Services rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom coronavirus (COVID 19) eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Multi-Services


6. Kvalitet

Multi-Services er ansvarlig for, at den aftalte kvalitet overholdes, eventuelle omkostninger til rettelse af fejl eller mangler ved leveringen af rengøringsydelser påhviler alene Multi-Services og er kunden uvedkommende. Såfremt kunden matte påvise mangler eller fejl ved det udførte arbejde, skal kunden straks underrette Multi-Services skriftligt. Multi-Services påtager sig efter eget valg at udbedre manglen eller kreditere Kunden for arbejdets nedsatte værdi. Multi-Services hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives mislighold eller forsømmelse hos andre end Multi-Services eller almindeligt slid og ælde. Reklamationer vedr. løsøre skal dog ske hurtigst muligt og senest 5 dage efter opgaven/arbejdet er afsluttet.


7.Ophør

Opsigelsesvarslet fremgår af Samarbejdsaftalen. Hvis intet andet er anført, kan Samarbejdsaftalen opsiges med et varsel på 4 måneder til den 1. i en måned. Opsigelsen kan dog tidligst ske til den 1. i en måned, 6 måneder efter aftalens indgåelse. Såfremt opsigelsen skyldes, at kunden flytter, eller at Multi-Services udviser væsentlig misligholdelse i henhold til Samarbejdsaftalen, kan Kunden opsige Samarbejdsaftalen med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.


8. Ansvar

Multi-Services har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring, som dækker skader, som Multi-Services har forårsaget. Alle skader der opstår i forbindelse med arbejdets udførsel er som udgangspunkt Multi-Services ansvar, og omkostninger til det påhviler udelukkende Multi-Services. Multi-Services er ikke ansvarlig over for kunden for nogen form for følgeskader eller indirekte tabSåfremt der opstår en skade, skal denne meddeles med det samme, og inden opgaven meldes færdig.Hvis der ved ekstra opgaver kræves indlejning af maskiner - f.eks. lift, er det kunden, der tegner forsikring på det lejede materiel, og omkostningen ved dette bæres alene af kunden.

9. Forsikring

Indtræder der en forsikringsbegivenhed kan erstatningen i intet tilfælde overstige 10 mio. kr. pr. forsikringsår. Måtte en forsikringsbegivenhed indtræde, skal anmeldelse ske efter almindelig forsikringspraksis.


10. Adgangskort, nøgler oa.

Ved indgåelse af aftale kvitterer Multi-Services skriftligt for modtagelse af adgangsgivende medier samt redegør for administrationen af disse. Bortkommer adgangsgivende medier, mens de er i Multi-Services varetægt og som Multi-Services har kvitteret for, vil disse blive erstattet. Omstilling eller udskiftning af adgangsgivende medier erstattes ikke. Multi-Services yder kun erstatning for værdien af eventuelle bortkomne nøgler og er ikke ansvarlig for eventuel om kodning/udskiftning af nøglesystemer.


11. Arbejdsmiljø

Kunden skal oplyse Multi-Services om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på arbejdsstedet, der kan have betydning for Multi-Services medarbejdere og er forpligtet til at samarbejde om de sikkerhed- og sundhedsmæssige forhold på arbejdsstedet således, at disse til enhver tid er i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav. Multi-Services skal overholde alle arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser jf. gældende lovgivning. Såfremt kunden har særlige bestemmelser vedr. hygiejneregler eller andet, skal Multi-Services medarbejdere informeres og efterleve disse.


12. Delvis ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.


13. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til samarbejdsaftalen, som reguleres af leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Multi-Services værneting.


14. Forbehold

Der tages forbehold for misfarvninger og nuanceforskelle på rengjorte overflader, derudover kan det forekomme at der er ødelagte overflader pga. længere tids besmudsning, eller slitage, som ikke kan lægges Multi-Services rengøring/personale/håndtering/produkter til ansvar Hvis der er emner/produkter/udstyr eller andet i lokalet, som ikke tåler vand, rengøringsmidler, kemi eller på anden måde skal tages specielt hensyn til, så skal Multi-Services være informeret herom inden opstart af opgaven.Det påligger alene kunden at sikre at disse forbehold er bragt i orden inden opstart af opgaven.Det er med denne skrivelse klarlagt, at kunden selvstændigt skal foretage en gennemgang og kontrol af det udførte arbejde. Hvis Multi-Services ikke bliver kontaktet senest 5 hverdag efter udførelsen af opgaven anses den afsluttet og godkendt.Ved eventuelle tvister henleder Multi-Services opmærksomheden på, at al information skal sendes til: Kunder@multi-services.dk senest 5 hverdage efter udførslen af opgaven. Ved opståede skader/defekt udstyr skal kunden informere Multi-Services herom på: Kunder@multi-services.dk Herefter skal kunden selv kontakte eget forsikringsselskab.


15. Tørisblæsning

Vi henleder opmærksomheden på, at al bestilling af tøris opgaver skal være foretaget og registreret hos Multi-Services inden kl.10.00 på hverdage.Den seneste frist for udførelsen af en opgave er 3 arbejdsdage. Hvis bestillingen kommer på en fredag (efter kl.12.00), så vil Multi-Services tidligst kunne udføre opgaven onsdag i den efterfølgende uge.Ved opstart på opgaver med tørisblæsning skal virksomheden oplyse Multi-Services om en kontaktperson, som kan være behjælpelig med anvisning af levering af materiel, opstilling af div udstyr og samt korrekt færden i virksomheden.Ved ønsket aflysning af en opgave med tørisblæsning, så skal aflysningen senest være Multi-Services i hænde kl.11.00. Den evt. ønskede aflysning af opgaven med tørisblæsning skal sendes til Kundechef Svend Olsen mail: Kunder@multi-services.dk. Svend Olsen træffes også på mobil: 21818125.Hvis denne frist overskrides, vil vi da være nødsaget til at fakturere et afbestillingsgebyr på 7000,00kr elsk. Moms. Dette skyldes, at vores leverandører har dette tidspunkt som deadline og Multi-Services vil blive faktureret for dette beløb.


Vores kunder siger

Ebrofrost er en anerkendt, førende leverandør af forkogt IQF ris, korn og pasta til den europæiske fødevareindustri. Vi er kendt i branchen for at have det bredeste produktsortiment af IQF-ris og en bred vifte af IQF-kornprodukter. Det er en fuldt automatiseret kontinuerlig produktionsproces, som konstant overvåges af vores erfarne operatører og kontrolleres af vores kvalitetspersonale. En produktion af fødevareprodukter kræver en høj grad af rengøring. Der er ikke plads til kompromis. For at sikre, at rengøringen altid er 100% i orden, har vi hyret Multi-services ind til at udføre denne opgave. Multi-services yder en meget høj kvalitet i rengøringen, og benytter sig desuden af de mest miljøvenlige produkter, som tilgodeser arbejdsmiljøet, indeklimaet og naturen. Når vi desuden har her og nu ad hoc-opgaver er Multi-services altid klar til at løse opgaven.

OLE FRUERLUND
Driftsleder, Ebrofrost Danmark A/S

Vores kunder siger

Vi er en virksomhed, der arbejder indenfor fødevareindustrien. Vores største forretningsområde er industribær, som leveres af professionelle avlerskarer. I produktionen er det naturligvis meget vigtigt, at vores produktionsudstyr altid er 100% rent, idet vi har med fødevarer at gøre. For at sikre at dette sker, har vi entreret med Multi-services. De sørger for en grundig og professionel rengøring, som er tilpasset vores behov. Vi oplever, at Multi-services altid leverer den bedst tænkelig rengøring. 

JESPER NORDALL MADSEN
Plant Manager, Orskov Foods A/S

Vores kunder siger

Omkranset af Hindsgavl dyrehave på tre sider og ned til Lillebælt ligger Galsklint Camping. Stedet er ideel for campister, der vil nyde fred og ro, herlige vandreture tæt på skovens vildt, eller tilbringe dagen på/ved vandet. Ejerne af campingpladsen Svend og Annette Larsen lægger stort vægt på, at deres campister har en god oplevelse af at være på Galsklint Camping. Der skal være mange muligheder for aktiviteter, og faciliteterne skal være i orden både når det gælder sikkerhed, og når det gælder rengøring. Til at varetage traditionel rengøring er Multi-services ansat til denne opgave. Og udtaler Svend - det er vi rigtig godt tilfreds med, og når vi er det, er vi sikker på, at vores gæster også er det. Har vi noget presserende, ringer vi aldrig forgæves til Multi-services.

ANNETTE OG SVEND LARSEN
Ejere, Galsklint Camping

Ring til os

Vi sidder klar ved telefonen og glæder os til at hjælpe dig

+45 44 22 83 83