Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Multi-services ApS

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? Som leverandør af rengøring til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger: Multi-services er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktperson
Ahmed Abulail
Stenderupvej 2266092
Sdr. Stenderup
ad@multi-services.dk
www.multi-services.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger: Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om rengøring – jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse. Vi gør det i det hele taget for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

4. Kategorier af personoplysninger: Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og fra jobansøgere ligeledes eksamensresultater og fra evt. referencer, som du selv har oplyst og bedt os om.

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til: Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som E-conomic, Microsoft Business Premium (One Drive). Betales faktura ikke, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret. Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed. Vi har indgået aftaler med følgende samarbejdspartnere: One Drive, der bl.a. er vores server-hoster og E-conomic, hvorfor alle kundedata er lageret her. I forhold til jobansøgere – Vi videregiver ikke dine personoplysninger i forbindelse med en jobansøgning til eksterne databehandlere.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer: Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

7. Opbevaring af dine personoplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Multi-services og dig som kunde eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Multi-services, sletter vi dine personoplysninger efter (tidligst efter indeværende år + 5 år – ifølge reglerne i bogføringsloven – men der kan også være behov for at opbevare oplysningerne længere). Som jobansøgere – Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at behandle din jobansøgning.Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer i dine data. Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. For jobansøgere – Opfordrede ansøgninger opbevares, så længe rekrutteringsprocessen står på, hvis længere sker det efter samtykke med ansøger. En uopfordret ansøgning opbevares i maksimalt 6 måneder, hvorefter den slettes med mindre, der er samtykke fra ansøger om længer tid.

8. Indhentning af samtykke: Vi indhenter samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. 

9. Videregivelse af dine persondata: Vi videregiver ikke dine persondata til samarbejdspartnere og aktører til brug for bl.a. markedsføring uden samtykke fra dig. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi retligt er forpligtet til at videregive dine persondata, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

10. Dine rettigheder: Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) – Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) – Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling – Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

11. Sikkerhed: Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. Af de interne regler om informationssikkerhed fremgår instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

12. Brug af cookies: Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Vi indhenter dit samtykke før vi placerer cookies på dit udstyr. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

13. Klage til Datatilsynet: Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.