Almindelige service, salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Multi-Services, salg og levering af serviceydelser til erhvervskunder og samarbejdspartnere. Betingelserne er gensidigt bindende for Multi-Services og kunden, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt i samarbejdsaftalen.

Ændringer af betingelser fremsat af kunden, skal aftales skriftligt mellem Multi-Services og kunden. Multi-Services er ikke bundet af vilkår fremsat af kunden, som ikke i forvejen er godkendt og aftalt.

1 – Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med Multi-Services tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Multi-Services salg og levering af serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Multi-Services udgør ikke en del af aftalegrundlaget, disse skal i stedet indgås separat som appendix til disse salgs- og leveringsbetingelser.

Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Tilbud er gældende 3 måneder fra tilbudsdato.

Såfremt kunden ønsker særlige specifikationer og/eller ændringer af tilbud/aftalegrundlag, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt.

Alle tilbud forudsætter levering af service inden for normal arbejdstid (kl. 07.00-16.00 på hverdage) medmindre andet er anført i aftalegrundlaget.

Multi-Services arbejdssted er på adressen Udsigten 5, 7000 Fredericia. Det er denne som er gældende for kørselsberegninger i faktureringsgrundlaget.

2 – Accept af tilbud

Tilbud/samarbejdsaftale er først gældende, når kunden skriftlig, herunder elektronisk, har accepteret tilbuddet, og Multi-Services skriftligt, herunder elektronisk, har bekræftet modtagelsen af accept.

Herefter kan ordren ikke annulleres, udsættes eller ændres af kunden uden skriftlig accept fra Multi-Services.

Der kan påløbe omkostninger i forbindelse med omlægning af indgået aftale.

Eventuelle skriftlige ændringer af aftalen som måtte indgås efter endelig accept, skal ske skriftligt.

3 – Priser

Priser indeholdt i samarbejdsaftaler erlægges månedsvis bagud og er eksklusive moms og/eller andre afgifter. Herudover reguleres vederlaget årligt, 1. marts.

Priser på ad hoc, og enkeltstående opgaver erlægges efter opgavens afslutning og er eksklusiv moms og/eller andre udgifter.

Priserne er baseret på de råvarepriser, tilskud, valutakurser, toldsatser, overenskomster m.v., der er gældende på tidspunktet for afgivelsen af tilbuddet. I tilfælde af væsentlige ændringer i sådanne, forbeholder Multi-Services sig ret til at foretage tilsvarende justeringer og ændringer af priserne.

Multi-Services overholder for øvrige alle gældende overenskomster.

4 – Ændring og forhindringer for arbejdets udførelse

Fristen for ændringer i det aftale arbejdstider skal ske minimum 4 dage før det i aftalen gældende.

Hvis der ikke er givet rettidig skriftlig besked om ændringer eller forsinkelser ifm. udførelse af en opgave, således at Multi-Services ikke kan påbegynde opgaven til tiden angivet i samarbejdsaftalen, forbeholder Multi-Services sig retten til at pålægge eventuelle ekstra udgifter til fakturaen efter gældende priser for ekstraarbejdet i henhold til timepriser der er aftalt i samarbejdsaftalen.

Skulle det hænde, at der er forhold ved kunden som vanskeliggøre eller helt umuliggøre at Multi-Services ikke kan gennemføre den aftalte opgave, og er det ikke givet rettidigt skriftlig besked herom, forbeholder Multi-Services sig retten til at fakturere et minimum på fire(4) timers tabt arbejde til gældende priser, samt tillæg på aften/nat, og herudover også kørsel ifm. arbejdet.

Vi henviser i øvrigt til nærliggendes nr. 19 for korrekte gældende kontaktoplysninger.

5 – Kommunikation og kontrol ifm. Samarbejdsaftalen

For alle samarbejdsaftaler er det gældende at Multi-Services gør brug af det digitale arbejdsværktøj “Clean Manager”. Når samarbejdsaftalen indgås oprettes kunden automatisk med en brugeradgang til dette værktøj.

Multi-Services forbeholder sig retten til at anvende Clean Manager som grundlag for timeregistrering ift. faktureringsgrundlag, og derudover også som kontrol og bevis for udførsel af opgaver, tillige årsager til ekstra påløbet arbejdsmængde eller andre forhindringer i forbindelse med udførsel hermed.

Det pålægges kunden selv at holde sig opdateret løbende med billeddokumentation der lægges ind på Clean Manager.

6 – Betalingsvilkår

Betalingsbetingelserne er anført i Samarbejdsaftalen.

Hvis ingen betalingsbetingelser er anført, forfalder betaling 8 dage efter fakturadato. Fra forfaldstid tilskrives renter med 1,5 % pr. måned.

Hvis Kundens betalingsevne efter Multi-Services skøn forringes væsentligt, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

7 – Force majeure

Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af aftalegrundlag er umulig, og når dette helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Multi-Services rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom coronavirus (COVID 19) eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Multi-Services.

8 – Kvalitet

Multi-Services er ansvarlig for, at den aftalte kvalitet overholdes, eventuelle omkostninger til rettelse af fejl eller mangler ved leveringen af rengøringsydelser påhviler alene Multi-Services og er kunden uvedkommende. Såfremt kunden matte påvise mangler eller fejl ved det udførte arbejde, skal kunden straks underrette Multi-Services skriftligt. Multi-Services påtager sig efter eget valg at udbedre manglen eller kreditere Kunden for arbejdets nedsatte værdi. Multi-Services hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives mislighold eller forsømmelse hos andre end Multi-Services eller almindeligt slid og ælde. Reklamationer vedr. løsøre skal dog ske hurtigst muligt og senest 5 dage efter opgaven/arbejdet er afsluttet.

9 – Fleksibilitet og fastpris aftaler

Det følger af den enkelte fastpris-samarbejdsaftale, konkret hvilket vilkår der er gældende for flytning af timer og udførelse af ekstra arbejde der måtte følge.

Hvis såfremt dette ikke følger, kan timerne der følger af samarbejdsaftalen og i den følgende fordeling ift det aftale rengøringsskema, henstilles og flyttes til et andet tidspunkt med 4 hverdages skriftligt varsel til Multi-Services, og anses først som gyldigt når Multi-Services har anerkendt flytningen, uden at disse derved går tabt.

10 – Ophør

Opsigelsesvarslet fremgår af Samarbejdsaftalen.

Hvis intet andet er anført og aftalt mellem partnerne, kan Samarbejdsaftalen opsiges af begge partner med et varsel på fire (4) måneder til den 1. i måneden.

Opsigelsen kan dog tidligst ske til den 1. i en måned, seks(6) måneder efter aftalens indgåelse.

Såfremt opsigelsen skyldes, at kunden flytter, eller at Multi-Services udviser væsentlig misligholdelse i henhold til Samarbejdsaftalen, kan Kunden opsige Samarbejdsaftalen med én måneds varsel til den 1. i måneden, efter de første seks måneder.

11 – Ansvar

Multi-Services har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og erhvervsforsikring, som dækker skader, som Multi-Services har forårsaget. Alle skader der opstår i forbindelse med arbejdets udførsel er som udgangspunkt Multi-Services ansvar, og omkostninger til det påhviler udelukkende Multi-Services.

Multi-Services er ikke ansvarlig over for kunden for nogen form for følgeskader eller indirekte tab. Såfremt der opstår en skade, skal denne meddeles med det samme, og inden opgaven meldes færdig.

Hvis der ved ekstra opgaver kræves indlejning af maskiner – f.eks. lift, er det kunden, der tegner forsikring på det lejede materiel, og omkostningen ved dette bæres alene af kunden.

12 – Forsikring

Indtræder der en forsikringsbegivenhed kan erstatningen i intet tilfælde overstige 10 mio. kr. pr. forsikringsår.

Måtte en forsikringsbegivenhed indtræde, skal anmeldelse ske efter almindelig forsikringspraksis.

Ved opståede skader/defekt udstyr skal kunden informere Multi-Services herom på: Kunder@multi-services.dk.

Herefter skal kunden selv kontakte eget forsikringsselskab.

13 – Adgangskort, nøgler oa.

Ved indgåelse af aftale kvitterer Multi-Services skriftligt for modtagelse af adgangsgivende medier samt redegør for administrationen af disse. Bortkommer adgangsgivende medier, mens de er i Multi-Services varetægt og som Multi-Services har kvitteret for, vil disse blive erstattet. Omstilling eller udskiftning af adgangsgivende medier erstattes ikke. Multi-Services yder kun erstatning for værdien af eventuelle bortkomne nøgler og er ikke ansvarlig for eventuel om kodning/udskiftning af nøglesystemer.

14 – Arbejdsmiljø

Kunden skal oplyse Multi-Services om sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på arbejdsstedet, der kan have betydning for Multi-Services medarbejdere og er forpligtet til at samarbejde om de sikkerhed- og sundhedsmæssige forhold på arbejdsstedet således, at disse til enhver tid er i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav. Multi-Services skal overholde alle arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser jf. gældende lovgivning. Såfremt kunden har særlige bestemmelser vedr. hygiejneregler eller andet, skal Multi-Services medarbejdere informeres og efterleve disse.

15 – Loyalitetsforpligtelse

Som en naturlig følge af obligationsrettens grundlæggende principper om god forretningsskik, gør Multi-Services opmærksom på, at kunden på ingen måde må indbyde eller tilbyde Multi-Services nuværende eller forhenværende medarbejdere at tage arbejde for kunden. Loyalitetsforpligtelsen gælder såvel under aftalens løbetid, som efter dens ophør i op til 2 år. Ligeledes henstilles der til, at kontraktlige forhold ikke drøftes med andre kunder eller samarbejdspartnere. Overtræder kunden denne loyalitetsforpligtelse ifaldes straks en faktura på tab af arbejdskraft på op til 200.000 kr. pr. medarbejder, som fremsendes uden varsel.

16 – Misligholdelse

Hvis Multi-Services gentagende gange (3 indenfor én måned, eller samme fejl flere måneder i træk), efter påpegning fra kunden, ikke udfører arbejdet til tilfredsstillende kvalitet og frekvens, kan kunden opsige aftalen med kun 1 måneds varsel. Hvis kunden ikke opretholder sine forpligtelser for betaling, forbeholder Multi-Services sig retten til at fremsende rykkere herfor med påløbende renter. Overholdes loyalitetsforpligtelsen ikke, afgøres eventuelle tvister herfor ved værneting i Danmark. vis samarbejdsaftalen som er indgået i øvrigt ikke overholdes af en af parterne, betragtes aftalen som misligholdt, og aftalen kan på den baggrund opsiges af begge parter med 1 måneds varsel. For at samarbejdsaftalen anses for misligholdt, skal samarbejdsbetingelserne groft tilsidesættes.

17 – Delvis ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

18 – Tvister og værneting

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til samarbejdsaftalen, som reguleres af leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Multi-Services værneting.

19 – Forbehold

Der tages forbehold for misfarvninger og nuanceforskelle på rengjorte overflader, derudover kan det forekomme at der er ødelagte overflader pga. længere tids besmudsning, eller slitage, som ikke kan lægges Multi-Services rengøring/personale/håndtering/produkter til ansvar.

Hvis der er emner/produkter/udstyr eller andet i lokalet, som ikke tåler vand, rengøringsmidler, kemi eller på anden måde skal tages specielt hensyn til, så skal Multi-Services være informeret herom inden opstart af opgaven.

Det påligger alene kunden at sikre at disse forbehold er bragt i orden inden opstart af opgaven. Det er med denne skrivelse klarlagt, at kunden selvstændigt skal foretage en gennemgang og kontrol af det udførte arbejde.

Hvis Multi-Services ikke bliver kontaktet senest 5 hverdag efter udførelsen af opgaven anses den afsluttet og godkendt.

Ved eventuelle tvister henleder Multi-Services opmærksomheden på, at al information skal sendes til: kontakt@multi-services.dk senest 5 hverdage efter udførslen af opgaven.

Ved opståede skader/defekt udstyr skal kunden informere Multi-Services herom på: kontakt@multi-services.dk.

Herefter skal kunden selv kontakte eget forsikringsselskab.

20 – Tørisblæsning

Vi henleder opmærksomheden på, at al bestilling af tøris opgaver skal være foretaget og registreret hos Multi-Services inden kl.10.00 på hverdage.

Den seneste frist for udførelsen af en opgave er 3 arbejdsdage.

Hvis bestillingen kommer på en fredag (efter kl.12.00), så vil Multi-Services tidligst kunne udføre opgaven onsdag i den efterfølgende uge.

Ved opstart på opgaver med tørisblæsning skal virksomheden oplyse Multi-Services om en kontaktperson, som kan være behjælpelig med anvisning af levering af materiel, opstilling af div udstyr og samt korrekt færden i virksomheden.

Ved ønsket aflysning af en opgave med tørisblæsning, så skal aflysningen senest være Multi-Services i hænde kl.11.00.

Den evt. ønskede aflysning af opgaven med tørisblæsning skal sendes til

Kundechef Svend Olsen mail: kontakt@multi-services.dk. eller på mobil: 21818125.

Hvis denne frist overskrides, vil vi da være nødsaget til at fakturere et afbestillingsgebyr på 7000,00kr eks. Moms. Dette skyldes, at vores leverandører har dette tidspunkt som deadline og Multi-Services vil blive faktureret for dette beløb.

21 – Kontaktoplysninger for Multi-Services

Ved generelle henvendelser kan Multi-Services kontaktes pr. telefon på 44 22 83 83 eller pr. mail på kontakt@multi-services.dk

Ved reklamation, opståede skader, tørisblæsning, og andre ændringer til samarbejdsaftaler bedes kontaktes pr. mail på kontakt@multi-services.dk

Spørgsmål angående faktura skal rettes til bogholderi@multi-services.dk

Ved pludselig akut opstået behov kan driftstelefonen kontaktes på: 71 87 07 71.

Andre former for henvendelser anses ikke som værende gyldige ifm. samarbejdsaftalergundlag

Opdateret 15. oktober 2023 (aks)